Obsah

Půl roku samostatné Poličné – investice v kostce

Typ: ostatní
-

Ohlédněme se za nejdůležitějšími a největšími investicemi, které se podařilo uskutečnit v obci za prvního půl roku samostatnosti.

V prvním období fungoval i samotný úřad velmi improvizovaně. Postupně pracujeme na tom, abychom byli schopni i ve stávajících podmínkách fungovat co nejefektivněji. Samozřejmě to vyžaduje nemalé investice, které jsme omezili na nutné minimum a raději investujeme do obce samotné. Přesto bylo potřeba vybavit úřad výpočetní technikou, softwarem, licencemi, programy a dalšími věcmi, které sice nejsou na pohled viditelné, ale pro chod úřadu jsou zcela nezbytné. V měsíci únoru tak byl úřad vybaven výpočetní technikou od firmy PS Tronic s. r. o. za cenu cca 145 000,- Kč, která připravila nejnižší nabídku na základě naší poptávky. Software potřebný pro účetnictví a další agendy dodala firma Gordic spol. s r. o. za cca 60 000,- Kč. Se zaváděním internetové sítě, zajištěním jejího provozu a správou webových stránek nám pomáhá a zajišťuje je ve svém volném čase a zdarma pan Malúšek ml. Zavedení dalších programů, registrací a agend jsme řešili svépomocí a také ve spolupráci s IT pracovníky jiných úřadů (zdarma). V samotné budově úřadu doposud nebyly provedeny žádné stavební úpravy. Jedna společná kancelář byla vybavena nábytkem (dodavatel Petr Drda, cena 68 000,- Kč, na základě nejnižší nabídky) a vymalována byla pouze obřadní místnost, kde byly pořízeny žaluzie do prostoru a drobná výzdoba. Úřad byl zabezpečen na zakázku vyrobenými mřížemi (pan Fiala) a od firmy Lido byla pořízena krbová kamna za účelem snížení nákladů na elektrické vytápění. S údržbou a aktualizací programů a softwaru jsou spojeny další náklady, ty jsou ve srovnání s cenami pořízení nízké. Jinak vše zůstalo v původním stavu. Toto vše se týká ovšem samotného úřadu a období února – dubna.

V květnu stihla firma Vacula servis, s. r. o. realizovat výměnu dopravního značení. Za celkových 50 000,- Kč vyčleněných v rozpočtu na tento účel, byly vyměněny nejdůležitější značky (k výjezdům na hlavní komunikace), které již nevyhovovaly předpisům. 
Zpevněná pěšina od Fojtství k obchodu

Opěrná zeď na Štěpnici

V měsíci červnu a červenci byly provedeny hlavní investice a to v opravě a údržbě komunikací, které provedla firma Správa a údržba silnic Valašska s. r. o., v celkové ceně cca 457 000,- Kč, která zahrnuje jak menší vysprávky komunikací na území obce, asfaltování plochy před mateřskou školou, tak realizaci zpevněné pěšiny podél hlavní komunikace II/150 (od Fojství k obchodu) a také realizaci opěrné zdi na Štěpnici, kde docházelo k sesuvu půdy na komunikaci k rodinným domům.
 

Zábradlí a nové vývěsky naproti Fojství

Podél potoku Loučka bylo naproti Fojství umístěno zábradlí a nové vývěsky. V celkové ceně cca 61 000,- Kč byla zahrnuta i oprava poškozených částí zábradlí podél toku Loučka v části Zápotočí. Zábradlí bylo konstruováno tak, aby do něj bylo možné vložit dřevěné fošny (v ceně) v případě zvednutí hladiny potoka. Realizaci zajistili pan Šebesta a pan Bártek.
Další významnou investiční akcí byla oprava části cesty směr JZD, která obnášela částku cca 495 000,- Kč a realizovala ji firma Swietelsky stavební, s. r. o.

Traktor pro údržbu obecní zeleněPořízení traktoru pro údržbu obecní zeleně s dodaným příslušenstvím stálo cca 447 000,- Kč. V budoucnu by mohl být možný pronájem služby posečení traktorem i pro občany.

Částkou 20 000,- Kč přispěla Obec Poličná na odstraňování povodňových škod, které zasáhly i jihočeskou obec Rataje, dar byl poskytnut na základě darovací smlouvy. A obec byla vybrána ze seznamu míst zasažených povodněmi s ohledem na její velikost a počet obyvatel. http://www.ratajeobec.cz/cp1250/phprs/view.php?cisloclanku=2013060202 

Částku cca 34 000,- Kč zaplatila obec za rozšíření veřejného osvětlení (dvou světelných bodů) u bytovek JZD.

S plánovanou akcí – přístavby školky, která bude předmětem veřejné soutěže souvisí pořízení projektové dokumentace, kterou zpracovala firma CAD-PRO spol. s r. o. za cca 75 000,- Kč. V dohledné době je tedy největší plánovanou investicí přístavba mateřské školky, kterou je nutné provést z důvodů kapacitních podmínek úzce souvisejících s podmínkami hygieny. Výsledná cena ovšem vzejde až z výběrového řízení. A dále budou mezi výdajovými položkami platby za stavební úpravy spojovací komunikace Úlehla – Revír. Průběžnými investicemi jsou platby za služby spojené s komunálním odpadem, veřejným osvětlením, údržbou veřejných prostranství, provozem obce a tak dále.

Investice (i ty drobné) provádíme na základě srovnání cen, na základě nabídek a s přihlédnutím na podporu místních podnikatelů, pokud je to v daném případě v souladu s cenovou nabídkou možné.

Děkujeme za trpělivost občanů při rozjezdu samostatné obce. Přece jen jsou to i pro nás nové role, které se snažíme naplňovat svědomitě a požadavky občanů se snažíme řešit co nejdříve souběžně se zařizováním velkého množství jiných záležitostí spojených s chodem úředního aparátu a obce jako takové.

Děkujeme těm, kteří nám vyjádří poděkování nebo pochvalu a všímají si i věcí, které nejsou na první pohled viditelné, ale skrývají mnoho práce. Děkujeme těm, kteří se zapojují do starosti o obec dobrovolně, protože chtějí přidat ruku k dílu a dělat obec hezčí. Doufáme, že tento nástin nejdůležitějších realizovaných akcí, je jasným důkazem snahy zlepšit kvalitu života občanů. Je zřejmé a snad pochopitelné, že nelze vše realizovat hned a příležitostí ke zkvalitňování a budování je nekonečné množství.

Celá zpráva ve formátu pdf.


Vytvořeno: 18. 7. 2013
Poslední aktualizace: 18. 7. 2013 0:00
Autor: Super Admin