Obsah

Diskuze a dotazy


Upozornění: Jedná se o web, na který vulgární výrazy nepatří. Řiďte se prosím pravidly slušného chování a podepisujte se svými jmény.Jana Karlíková, 14.12.2013, popis k fotogalerii "Lidé"
Dobrý den,
na portále historických fotek je umístěna fotka č.17/92 s popisem : " Chalupa pana Pernického na Zápotočí,na voze asi p. Bača ". Chtěla bych jen upřesnit, že kravku s vozem kočíruje můj taťka Josef Včelný ze Zápotočí a na voze se veze můj brácha Pavel (ještě před vojnou) a jeho pes Don.

Předem děkuji za opravu.
Karlíková Jana, roz.Včelná


Ing. Metoděj Plešek, 19.5.2013, reakce na odpověď OÚ k mým připomínkám:
1/ K rozhlasu
Jsem potěšen, že se obecním rozhlasem bude zabývat nejbližší zasedání obecního zastupitelstva. Pro úvodní znělku pak doporučuji vybrat některou z mnoha těch neutrálních melodií, které už nejsou chráněny OSA (např. uplynulo více než 70 let od smrti autora), anebo nikdy chráněny OSA ani nebyly.

2/ Zveřejňování údajů o žadatelích o koupi obecního majetku
a/ Podle zákona č.499/2004 Sb. musí být každý dokument (tedy i usnesení zasedání zastupitelstva obsahující záměr) zveřejňovaný na úřední desce zveřejněn tak, že se vyvěsí jeho stejnopis opatřený datem vyvěšení.
b/Při zveřejňování údajů o zájemcích o koupi obecních nemovitostí může být uplatňována ochrana osobních údajů pouze u fyzických osob, u právnických osob tuto ochranu nelze uplatnit. U fyzických osob lze pak jejich jména nebo iniciály jmen zveřejnit pouze s jejich souhlasem.

2.1/ Z výše uvedeného tedy vyplývá:
a/ Pokud v usnesení zasedání zastupitelstva jsou uvedena jména fyzických a právnických osob, nelze je dodatečně „začerňovat“, usnesení musí být zveřejněno na úřední desce v úplném znění.
b/ Ani v budoucnu však nelze uplatňovat ochranu osobních údajů u právnických osob.

Ing. Metoděj Plešek


Odpověď starostovi Částečkovi, 9.5.2013

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vám také poskytli vyjádření vedení obce Poličná k několika posledním článkům starosty města Valašského Meziříčí pana Částečky, které se týkají majetkoprávního vypořádání mezi městem a novými obcemi Krhovou a Poličnou.
Pan starosta Částečka označuje některé informace uvedené v médiích a interpretované představiteli Poličné a Krhové za zavádějící či nesprávné a snaží se je uvést na pravou míru, ale… Opět, jako již v několika předchozích situacích, zcela účelově manipuluje s myšlením lidí nejen ve Valašském Meziříčí, ale i v Krhové a Poličné.
Ano, město Valašské Meziříčí nám, na naši žádost, předložilo návrh na vypořádání dne 18. 4. 2013. Toto vypořádání také skutečně vychází z výkazu Rozvaha k 31. 12. 2012, avšak již nelze souhlasit s tvrzením, že město postupovalo zcela v souladu s právními předpisy a dodrželo všechny principy výpočtu tak, aby byly spravedlivě vyčísleny všechny hodnoty, které jsou předmětem dělení.
K výsledné hodnotě majetku, která byla poté rozdělena mezi Krhovou, Poličnou a město Valašské Meziříčí v poměru podle poměru počtu obyvatel Krhové a Poličné na celkovém počtu obyvatel Valašského Meziříčí ke dni 31. 12. 2012 se příslušní pracovníci města, zjednodušeně řečeno, dostali tak, že do přehledné tabulky nejenže nezahrnuli všechen majetek (např. nedokončené investice), ale navíc některý majetek zde promítli v účetních hodnotách a některý na základě posudků soudních znalců. Přitom stanovení hodnoty podniku (v tomto případě hodnoty majetku města) je podle účetních standardů vcelku velmi snadné a rovná se rozdílu mezi aktivy a cizími pasivy (s výjimkou u nemovitého majetku ve smyslu příslušného ustanovení Zákona o obcích) ke dni oddělení obce od města – tj. ke dni 31. 12. 2013.
Pokud jde o podíly v obchodních společnostech, není sebemenší důvod a ani ničím podložená potřeba či možnost (zákon o žádné takové možnosti nehovoří), jít cestou znaleckých posudků, které by měly, podle vyjádření pana starosty Částečky, vyčíslit hodnotu těchto společností.
Zejména pak úvaha o vyčíslení hodnoty společnosti ST SERVIS s. r. o., která zajišťuje chod většiny sportovních zařízení ve městě (Krytý bazén, zimní stadión, koupaliště), ve výši
Kč – 644 mil. je zcela lichá z těchto důvodů:
  • pokud se již v přípravné fázi výstavby Krytého bazénu v roce 2004 a 2005 počítalo s tím, že takovéto zařízení může být i trvale ztrátové a bude je nutno dotovat z městského rozpočtu, pak mělo vedení města zvážit, zda tato společnost bude vytvořena jako příspěvková organizace města (což se jeví jako naprosto logické a legitimní a třeba ve Vsetíně to takto fungovalo až do konce loňského roku) a ne jako společnost s ručením omezeným založená podle obchodního zákoníku, který mj. hovoří o tom, že podnikání je soustavná, výdělečná činnost, vykonávaná svým jménem, na svůj účet, za účelem dosažení zisku,
  • že se tato skutečnost prokázala i při projednávání ekonomiky provozu zařízení v letech 2008 a 2009 je zcela jistě pravda, protože i pro rok 2013 město počítá se ztrátou společnosti ST SERVIS, s.r.o. ve výši Kč 6.175 tis.….
  • ale konečně ani právní forma společnosti ST SERVIS v podobě s.r.o. není rozhodující, pokud v případě bazénu jde o poskytování služeb obecného zájmu. Jen by bylo dobré vědět, že ztráty společnosti ST SERVIS z minulých let ve výši Kč 28 mil. se projevily v hospodaření města a to na úkor snížení hodnoty jeho majetku,
  • vedení Poličné a myslím si, že i Krhové, zcela nepochybně respektuje závazky, které jsou v Rozvaze města Valašské Meziříčí vyčísleny k 31. 12. 2012, tedy závazky ze společného hospodaření v minulých letech, avšak takovým závazkem rozhodně není „imaginární“ hodnota obchodního podílu ve společnosti ST SERVIS, s.r.o. vyčíslená znaleckým posudkem na 96 let dopředu,
  • obce Poličná i Krhová se od Valašského Meziříčí oddělují ke dni 1. 1. 2013 a nikoliv k 1. 1. 2109 – tedy po 96 letech od pravomocného Rozhodnutí KÚ Zlínského kraje,
  • k tomuto datu má společnost ST SERVIS, s.r.o. kladnou hodnotu vlastního kapitálu (čistý obchodní kapitál) ve své Rozvaze ve výši Kč 160.781 tis. * hodnota majetkové účasti města v této společnosti je v Rozvaze města Valašské Meziříčí vyčíslena (opět kladně) s použitím hodnoty ekvivalence ve výši Kč 171.110 tis. * možná by stálo za úvahu zmínit se o zprávách auditorů, kteří jak v případě města, tak i společnosti ST SERVIS s.r.o. vydali své zprávy s výrokem bez výhrad, případně informaci z  Výroční zprávy společnosti ST SERVIS, s.r.o., v níž stojí, že neexistuje žádná okolnost, která by ohrozila schopnost nepřetržitého trvání účetní jednotky a to nemluvím o případné spekulaci ve smyslu: „Co by se stalo v případě, kdyby některá z obchodních společností v majetku města (např. CZT, s.r.o.) vygenerovala v budoucích 96 letech zisk např. ve výši 650 mil.“

Je s podivem, že přestože řada zastupitelů města na zmíněném jednání dne 18. 4. 2013 kritizovala vedení města Valašského Meziříčí za to, že tak zásadní materiál, jako je návrh na majetkové vypořádání města s Poličnou a Krhovou, obdrželi zastupitelé necelý den před jednáním (tedy 17. 4.), pan starosta Částečka ve svém článku nezmiňuje.
Je mnoho lidí, kteří nevědí, co bude zítra, za měsíc, za rok, ale pan starosta Částečka ví, co bude za 96 let a proto chce po naší obci uhradit budoucí deficit krytého bazénu a zimního stadionu ve výši Kč 41 mil. Kde pak přišel na příměr s dlouhodobě nezletilým dítětem v 96 letech, tak to opravdu nevím, ale je to přirovnání docela úsměvné.

Ing. Stanislav Pernický, místostarostaReakce na předchozí příspěvek Ing. Metoděje Pleška, 22.4.2013

Vážený pane inženýre,
dovolte abychom reagovali na Váš příspěvek.

   1.   K rozhlasu
Současný systém rozhlasu je takový, že veškerá hlášení, která od doby osamostatnění obce proběhla, byla hlášení v kompetenci MěÚ VM, resp. Městské policie, kde se nachází rozhlasová ústředna. To znamená, že tato hlášení žádným způsobem neproběhla přes místní Obecní úřad Poličná. To Vám snad zodpoví i druhou část Vašeho dotazu, která se týká uvedení melodie a formy hlášení, což v podstatě nemůžeme nijak ovlivnit. K použití melodie jen poznámka, že dost obcí od tohoto ustoupilo z důvodu povinnosti platit ze znělky poplatek OSA, pokud toto není smluvně ošetřeno s autorem znělky. Formu hlášení budeme připomínkovat.
Pořízení vlastní rozhlasové ústředny v současné době řešíme, víme, že problém s dostupností hlášení v různých oblastech obce existuje a tento problém nám není lhostejný i z důvodů dostatečné informovanosti občanů o záležitostech obecných ale samozřejmě i těch, které se týkají krizových situací.
Pořízení tohoto systému obnáší nezanedbatelnou finanční částku a proto se pokusíme zabezpečit finance i z jiných zdrojů.

   2.   K připomínce č. 2/
V žádném případě se nejedná o utajování informací, jak uvádíte. Záměr o prodeji předmětných pozemků byl zveřejněn na úřední desce po dobu zákonné lhůty. Komu jsou pozemky prodávány nelze předem zjistit, uvedeno to oficiálně nikde není. Samozřejmě to zjistíte, zajímáte-li se o dění v obci nebo například na řádném zasedání zastupitelstva obce, kde je projednáván konkrétní návrh, při kterém jsou na základě podaných žádostí, žadatelé o koupi pozemků známi a jsou například vyzýváni k doplnění informací. Na internetu je zjistitelný majitel pozemků, ale nikoliv zájemce o jeho koupi, což samozřejmě nemusí být pouze dosavadní nájemci.
To, že na usnesení, která jsou zveřejňována na úřední desce jsou údaje začerňovány, je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
K poslední větě Vaší poznámky: jako každý občan máte, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, právo na informace. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, rádi je Vám a komukoliv jinému zodpovíme, sdělíme, případně vysvětlíme, aby se předešlo jakýmkoliv možným podezřením z čehokoliv, spekulacím a dalším nepodloženým a nepravdivým domněnkám.
Obecní úřad PoličnáIng. Metoděj Plešek, 21.4.2013

   1.   Současný systém hlášení místního rozhlasu je naprosto neproduktivní a iracionální.
a/ Hlášení začíná bez jakéhokoli prologu. Naivně se tedy předpokládá, že každý občan stojí před domem a napjatě očekává případné hlášení místního rozhlasu. Skutečnost je však taková, že než se občan vyhrabe ven z domku, uslyší pouze závěr hlášení.
b/ Ani poté už ale nemá občan šanci zachytit, co rozhlas vlastně hlásil, neboť hlášení se neopakuje.
Doporučuji tedy následující osvědčený postup:
Před hlášením se zahraje krátká (1-3 min.) neutrální melodie, po které následuje sdělení obsahu hlášení. Obsah hlášení se ještě jednou zopakuje. Celé hlášení ukončí krátký zvukový gong.

   2.   Způsob utajování informací o prodeji obecního majetku tím, že se "začerní" jména občanů a firem kupujících obecní majetek, je nejen nežádoucí, ale i iracionální.
Každý si dnes totiž může na internetu snadno zjistit, že pozemky 100/77, 100/78, část 100/1, a jiná část 100/1, a jiná část 100/1 obec prodává firmám a občanům Cafro Plus, STK AMG Centrum s.r.o., pizzerii Casablanca a paní Vašinové.
Doporučuji uveřejňovat v těchto případech celé názvy firem a jména, neboť jen tak se prokazatelně vyloučí možnost podezření z případných "výhodných" prodejů panu starostovi, místostarostovi, zastupitelům a jejich přátelům.
Ing. Metoděj PlešekJan Kaplan, Ostrava, 11.3.2013

Vážení poličenští představitelé,
hlavně p. starosto. Snad Vás neurazím, když Vám pošlu fota, která zhotovil můj strýc, František Goláň. Netroufám si určit, kdy to bylo.
Na první z nich je pan Josef Šnajdr se svojí ženou, Cilkou. Jsou to staří rodiče starosty, p. Místeckého.
Na druhém fotu jsou dva kamarádi, z 1. WW. Opět p. Josef a ještě jeden Josef, tentokrát Buš. Velký srandista a muzikant. Byl to on, jeho sestra Tiška a Loizina Zajícová, co se po dlouhá léta starali o kotlinskou kapličku. Měl jsem čest, ve svém předpubertálním věku, být zvoníkem "u Matky Boží". Zbyly jen vzpomínky.
S pozdravem a přáním všeho dobrého v této nelehké době, vděčný poličenský rodák
Jan Kaplan Ostrava.

fotofoto

 


Josef Knápek, 12.1.2013

Dobrý den,
chci jen upozornit občany Poličné, kteří si provádějí výměny občanských a řidičských průkazů, že se mohou přijít vyfotografovat i do firmy Josef Knápek - FotoStudio 91 na Křížkovského ulici 116, je to ulice z náměstí ke kostelu. Není nutné se fotografovat jen na úřadě v kabince, ale v pohodlí fotografického atelieru, kde se v klidu nachystáte, vyberete si snímek, který se Vám bude nejvíce líbit, dostanete jej i papírové podobě, kterou stejně potřebujete na vyřízení řidičského průkazu a jiné průkazky, jako je in-karta, autobusové a studijní průkazky, Budete mít stejnou fotografii na občanském i řidičském průkazu, na úřadě jen uvedete, že máte fotografii v systému, kde si ji úředník vyhledá. Vy jen vyplníte příslušné formuláře........, odpadá stress a čekání........
S pozdravem Josef KnápekNezávislí pro Poličnou, 8.1.2013

Vážení a milí spoluobčané,
Děkujeme Vám za důvěru a hlasy, které jste nám dali v sobotních volbách do zastupitelstva naší obce. Velmi si toho vážíme a doufáme, že nás v příštích volbách opět podpoříte.
Nezávislí pro PoličnouRodáci, 6.1.2013

Vážení spoluobčané,
ve volbách jste svými hlasy rozhodli o nových zastupitelích Poličné. Velmi si vážíme vyjádření Vaší podpory a důvěry vložené do kandidátů naší volební strany. Jsme si vědomi tíhy odpovědnosti a očekávání vývoje budoucnosti od všech občanů a zároveň věříme, že společně rozjezd obce úspěšně zvládneme. Poděkování patří všem, kteří dorazili k volbám. Dali jste jasně najevo, že Vám na Poličné záleží, tak tento poteciál pojďme využít. Je to o nás... o lidech.
Děkujeme!
Rodáci-Sdružení nezávislých kandidátůIng. Stanislav Pernický, 3.1.2013

Vážení a milí spoluobčané.
Rád bych zareagoval na leták, který se mi, stejně jako Vám, dnešní poštou dostal do schránky. Po celou dobu se snažíme vést předvolební kampaň slušně a kulturně a nejsme autory uvedeného díla.
Stanislav PernickýRodáci, 2.1.2013

Vážení spoluobčané, přátelé,
děkujeme za hojnou účast na silvestrovském setkání při příležitosti přivítání nového roku 2013 a vzniku samostatné obce Poličná. Doufáme, že by se toto přátelské setkání mohlo do budoucna stát příjemnou tradicí, když už jsme mu společně vytvořili takový základ.
Možná jste si již všimli, že plníme první drobné úkoly, o kterých jsme se zmiňovali ve volebním letáčku, a které přispějí k hladšímu rozjezdu obce, a proto jsme se z vlastní iniciativy postarali např. o zřízení a instalaci úřední desky obce Poličná, kde naleznete aktuální informace (je umístěna na budově obecního úřadu).
Doufáme, že naše dosavadní práce, např. v osadním a přípravném výboru, spolupráce na akcích apod., jsou dostačujícími důkazy našeho odhodlání, které svědčí o zájmu a chuti starat se o novou obec a zároveň pro vás impulsem ať přijdete k volbám a volíte lidi, které znáte, lidi, kteří pro Poličnou udělali již mnohé.
Upřímně Vám děkujeme za dosavadní podporu a velmi si vážíme Vaší důvěry.
RodáciRodáci, 14.12.2012

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám představit sdružení nezávislých kandidátů Rodáci.NEZÁVISLÍ PRO POLIČNOU, 26.11.2012

Vážení spoluobčané.
dovolujeme si Vám představit sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí pro Poličnou.Ing. Stanislav Pernický, 28.6.2012 Posílám odpověď na dotaz pana Bolka, který se objevil na našich stránkách:

Na řádné valné hromadě VaK, a. s. dne 7.6.2012 byla podána informace, že akcionáři na jméno, tj. města a obce a Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko zakládají společnost Valašská vodohospodářská, a.s.. Tato nová společnost bude vykonávat činnost spojenou se správou akcií společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.. Tato změna nemá žádný podstatný dopad na základní kapitál, majetek, organizační ani provozní strukturu společnosti VaK. Pouze dochází ke změně v uplatňování akcionářských práv ze strany měst a obcí a SOMV. Tato změna je prvním krokem k provedení tzv. sqeez outu, tzn. vytěsnění drobných akcionářů na majitele, kteří vlastní z celkového počtu 884054 ks akcií již jenom 5631 ks akcií a zbytek vlastní města a obce a SOMV. Tito akcionáři mají zájem vytěsnit zbylé akcionáře (odkoupit jejich akcie), aby společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. byla 100 % vlastněna pouze veřejným sektorem, což by mělo být pozitivem jak pro obce, které žádají o dotace z evropských fondů, tak pro VaK, který bude moci zabezpečovat provozování majetku ve vlastnictví měst a obcí v režimu tzv. in-house. Pro realizaci projektu Čistá Bečva je to v podstatě i podmínka Evropské komise v Bruselu pro to, aby VaK a. s. mohl provozovat zařízení a objekty v tomto projektu vybudované.
S pozdravem Ing. Stanislav PernickýJan Bolek, občan Zašové, 12.6.2012

Dobrý den,
máte nějaký názor k nastávajícímu procesu transformace VaK a.s.? U nás byla 3-členná delegace z VaKu a SOMV (obce mikror. Vsetínsko)přesně před týdnem na schůzi zastupitelstva. Obhajovali tam tento proces, který vypadá na první pohled jako dobrý.
Avšak.: na dotaz kdy ten záměr vznikl, delegace odpověděla, že již před rokem a více! Jenže schválit to chtějí od všech do 10.července, do kteréžto doby už se u nás zastupitelstvo nesejde, takže to bylo trochu jako nůž na krku bez času na rozmyšlenou.
Další vznesený dotaz: informovanost z jejich strany vůči veřejnosti, občanům a tím pádem zákazníkům: Naprostá absence jakýchkoliv informací v tisku do této doby, na webu VaK apod. Konkrétně naše p.starostka, která je v dozorčí radě VaK o tom nenapsala do zašovských novin ani čárku. díky za názor
děkuji s pozdravem J.BolekIng. Stanislav Pernický, 25.4.2012

Vážení a milí spoluobčané.
Výsledek sobotního referenda je především výsledkem Vašeho dobrého rozhodnutí a také výsledkem společné práce přípravného výboru a všech lidí, kteří s ním spolupracovali. Vždyť jen samotná účast 71,5% voličů je velkým úspěchem, který žádné jiné poličenské volby v novodobé minulosti nezaznamenaly. Děkuji panu Martinu Žemlovi za jeho uznání a na jeho otázku odpovídám, že mám představu, kam by Poličná měla směřovat, rád budu pro Poličnou pracovat a spolu se stejně smýšlejícími nezávislými kandidáty chci kandidovat v nastávajících volbách.
Přeji Vám hezký den Ing. Stanislav PernickýMartin Žemla, 24.4.2012

Dobrý večer, tak nezbývá než pogratulovat vítězům a vyjádřit čest poraženým. A samostatné Poličné a nám všem popřát do budoucna jen to nejlepší. A za sebe bych chtěl vyjádřit navíc i uznání panu ing. Stanislavu Pernickému, protože z mého pohledu teprve až když on začal s přípravným výborem spolupracovat, začaly být informace k osamostatnění „o něčem“ a myslím, že právě on má zásadní podíl na tom, jak nakonec referendum dopadlo. Proto bych teď uvítal, kdyby ve své smysluplné práci pokračoval a kandidoval do budoucího zastupitelstva. Asi by to zajímalo víc lidí než jen mne, takže bylo by, pane Pernický, možné se na těchto stránkách vyjádřit k Vašim dalším záměrům se samostatnou Poličnou?
Děkuji Martin Žemla.Přípravný výbor, 23.4.2012

Vážení,
máme za sebou velmi emocionálně nabitý víkend, ve kterém jsme my – občané svou volbou rozhodli, jakým směrem se bude Poličná ubírat. Výsledek již stihl proběhnout Poličnou, okolím i médii. Cesta samostatnosti nebude v žádném případě snadná a ani výsledky nebudou hned viditelné. Bude záležet na nás všech, jak se budeme o svou obec starat, rozvíjet spolkový život, jaké zastupitele si zvolíme a jak následně bude naše obec vypadat… Významnou a potěšující satisfakcí za prozatímní činnost přípravného výboru byla pro všechny jeho členy vysoká účast hlasujících. Děkujeme! Jakýkoliv výsledek by byl ten správný, jelikož by byl vyjádřením většiny. A to bylo na tomto referendu přece to nejdůležitější! Projev zájmu a příležitost se vyjádřit nás alespoň na chvíli spojila, tak na to prosím zkusme nezapomínat …
Přípravný výborStanislav Martinek, 23.4.2012

Dobry den,
musím přiznat, že mě velice překvapila velká účast lidí u referenda. Samozřejmě příjemně. Jsem také spokojený s výsledkem, neumím si představit jak by nám město mstilo. Je dobré vidět, že není většině lidí budoucnost obce lhostejná. První krok máme úspěšně za sebou, teď jak se říká "máme osud pevně ve svých rukou".
Chtěl jsem se zeptat, co dál? Mám na mysli otázky vypořádání majetku s městem. Mám trošku obavy, co vše jsou naši radní schopní udělat, aby se "pomstili" a aby dali novým obcím co nejméně. Uź jen fakt, že si narychlo město vzalo půjčku 50mil, (kterou jak jsem to někde četl okomentované, jako rezervu) je zarážející. Není to první krok nějake finty jak odklonit majetek a finance a zanechat jen dluhy?
Je možné v tomto okamžiku zjistit nějak, aktualní stav financí a majetku města? Aby se nahodou nestalo, že na konci roku bude majetek města poloviční a místo finančních prostředků budou jen dluhy. Tak nějak naším radním nevěřím a očekávám, že nějaký ten podraz můžeme očekávat. Stačí se jen podívat na to, jakím způsobem vedli svou kampaň pro celistvost města. A kdo je připraven, tak není zaskočen :) Teď bych se tím řídil a byl bych velmi obezřetný na další kroky města.
Také se mi líbilo, jak uváděla paní starostka z Libhoště na schůzi měkteré způsoby, jak se vyrovnávali s Novým Jíčínem. Mám na mysli, napřiklad odběr sveho podílu v technických službách získáním např. vozidla na zimní údržbu silnic, sekačku na trávu a podobně. Nicméně to asi chce správně odhadnout zbytkovou cenu takového vybavení ...
Možná by nebylo na škodu se poptat u obcí, které se také stejně jako my odtrhly, jak tohle řešily a jak se na své rozhodnutí dívají s odstupem času.
Přeju nám všem úspěšné vykročení k samostatnosti ...
Stanislav MartinekLiba Dopiráková, 22.4.2012

Milí spoluobčané,
celý včerejší den jsem prožívala nervy,jako bych se účastnila minimálně mistrovství světa v hokeji. Trvalo to sice dlouho,ale konečně se objevily výsledky referenda na stránkách a mně spadl kámen ze srdce. Jsem ráda,že jste (jsme) se rozhodli takto a chtěla bych vám,vlastně nám,pogratulovat.Zároveň chci poděkovat celému přípravnému výboru a všem ostatním,kteří věnovali svůj volný čas,úsilí,energii a další tomu,abychom se mohli stát samostatnou obcí.Jejich úsilí bylo úspěšně završeno podporou nadpoloviční většiny oprávněných voličů-obyvatel Poličné. Vím o dalších,kteří by řekli své ANO,ale různé vážné důvody jim v tom zabránily.Zároveň jim přeji do budoucna stále hodně elánu ,protože tohle je jen začátek. Ta největší práce nás teprve čeká,VŠECHNY.Nesmíme je v tom nechat.Vybojovali jsme si samostatnou Poličnou,tak se o ni teď musíme starat společně.Věřím,že naše obec bude vzkvétat navzdory všem nepřejícím škarohlídům a pesimistům.
Liba DopirákováIng.Štěpán Chmelař, 20.4.2012

Dobrý den,
měl bych dotaz související s příspěvky p.Michalčáka a p.Ing.Valenty. Oba uvádíte, že bychom se místo osamostatnění měli spíše zaměřit na složení městského zastupitelstva, na aktivní účast při volbách a na volbu zastupitelů z Poličné. Má-li Poličná cca 6% obyvatel Valašského Meziříčí a z dostupných údajů jsem napočítal 25 členů zastupitelstva, pořád mi to vychází maximálně na 1,5 zastupitele za Poličnou. Můžete mi tedy popsat reálný způsob jak tento nepříznivý poměr zvrátit ve prospěch Poličné? Já takové řešení dosud neznám, a i proto budu zítra hlasovat pro samostatnou Poličnou.
S pozdravem Ing.Štěpán Chmelař