Obsah

Archiv sekce REFERENDUM z původního webu (2011-2012)

Referendum, zprávy přípravného a petičního výboru, dokumenty

Vážení,
v sobotu 2. června se uskutečnilo na fotbalovém hřišti přátelské posezení spojené s dnem dětí. I přes vrtkavé počasí v předešlých dnech nám v sobotu počasí přálo. Děti se při příležitosti Dne dětí vyřádily v tradičních disciplínách a měly i možnost povozit se na koních. K poslechu hrála skupina Lážo Plážo a vládla příjemná atmosféra.
Tímto chceme poděkovat všem zúčastněným, těm, kteří se podíleli na přípravě této akce a aktivně se zapojili, členům místních zájmových skupin. A velký dík patří také sponzorům, jejichž příspěvek byl použit na koupi sladkých odměn pro děti a platbu za koníky.
Letos vznikala akce poměrně narychlo, ale doufáme, že se stane tradicí (i když v minulých letech dětský den fungoval v samostatné podobě) a bude se jen a jen vylepšovat.

Děkujeme sponzorům
 
 • pan Bublík Jiří
 • pan Bublík Libor
 • Pneuservis Večeřa
 • pan Pernický Pavel
 • pan Nekola Michal
 • Bonver
 • pan Ing. Jiří Frömel – Cafro plus spol. s r. o.
 • pan Hadaš Martin
 • Rada rodičů – ZŠ Poličná
 • Myslivecký svaz
 • Krajská rada žen Zlín
 • Skupina Lážo Plážo

 Vážení spoluobčané,
Dnem konání referenda a vyhlášením výsledků začala dlouhá řada kroků, které nás
v budoucnu ještě čekají. V současné době postupuje přípravný výbor dle  zákona
o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Současně nejbližší postup je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění dalších předpisů,  konkrétně § 22 tohoto zákona.

    § 22

1.   O oddělení části obce rozhoduje krajský úřad v přenesené působnosti na návrh obce, který podá obec na základě kladného výsledku místního referenda konaného v té části obce, která se chce oddělit. Nepodá-li obec návrh do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků místního referenda nebo jestliže v návrhu na oddělení části obce provede změny, které jsou v rozporu s rozhodnutím přijatým v místním referendu), může tak učinit kterýkoliv občan obce.
 
2.   Návrh na oddělení části obce musí obsahovat
 
a) den, měsíc a rok, ke kterému se část obce odděluje,
b) vymezení území nově vznikající obce po oddělení části obce výčtem jejích katastrálních území včetně příslušných mapových podkladů,
c) počet občanů obce ke dni podání návrhu na oddělení její části, jakož i počty občanů obce v jednotlivých částech, které se mají oddělit,
d) rozdělení výnosu daní v poměru podle počtu obyvatel původní a nově vzniklé obce
do doby, než bude stanoveno procento, kterým se na výnosech daní podílí nově vzniklá obec.
 
3.   Součástí návrhu na oddělení části obce je písemná dohoda obce a přípravného výboru o rozdělení majetku obce mezi původní obec a nově vzniklou obec, bylo-li této dohody dosaženo.
 
4.   Nedohodne-li se obec a přípravný výbor o rozdělení majetku obce jinak, rozdělí se majetek obce mezi původní obec a nově vzniklou obec tak, že
 
a) vlastnické právo k nemovitostem, včetně jejich příslušenství, jakož i věcná práva
k věcem cizím a závazky váznoucí na nemovitostech, přecházejí na tu obec, na jejímž území se nemovitost nachází; pro přechod vlastnického práva k nemovitostem je rozhodný stav ke dni konání místního referenda o oddělení části obce,
b) v poměru podle počtu obyvatel původní obce a nově vzniklé obce přecházejí na nově vzniklou obec movité věci, s výjimkou příslušenství nemovitostí, finanční prostředky, závazky, podíly na právnických osobách založených obcí a ostatní práva.
 
5.   Krajský úřad svým rozhodnutím schválí návrh obce na oddělení její části, jsou-li splněny všechny podmínky stanovené zákonem.
 
6.   Rozhodnutí o oddělení části obce musí obsahovat náležitosti stanovené v odstavci 2. Rozhodnutí obsahuje též schválení dohody podle odstavce 3, bylo-li této dohody dosaženo. Opis pravomocného rozhodnutí zašle krajský úřad Ministerstvu vnitra, Ministerstvu financí, Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu, příslušnému katastrálnímu úřadu a finančnímu úřadu.
 
7.   Majetek uvedený v odstavci 4 na nově vzniklou obec přechází dnem vzniku této obce. Nebylo-li dosaženo dohody podle odstavce 3, může nově vzniklá obec podat žalobu k soudu na určení, který majetek uvedený v odstavci 4 písm. b) na ni přešel.
 
8.   Řízení o oddělení části obce ukončené pravomocným rozhodnutím nelze obnovit a pravomocné rozhodnutí o oddělení části obce nelze přezkoumat ve správním řízení.
 
9.   Po vyhlášení výsledků místního referenda obec požádá Ministerstvo vnitra o souhlas s názvem nově vznikající obce.
 
V rámci tohoto postupu a jednání o dělení majetku a závazků budou probíhat schůzky s vedením města.
Spolu se zástupci z Krhové proběhla společná schůzka a také návštěva obce Držovice.

Tisková zpráva převzata z webových stránek www.valaskemezirici.cz

Radnice schválila pravidla komunikace s oddělenými obcemi
Datum: 07.05.2012
Dne 21. dubna se obyvatelé místních částí Valašského Meziříčí Krhová a Poličná v hlasování rozhodli, že se jejich obce stanou samostatnými. V této souvislosti Rada města Valašské Meziříčí schválila pravidla komunikace města a nově vznikajících obcí Krhová a Poličná.
„O oddělení části obce rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje na návrh obce, který podá obec na základě kladného výsledku místního referenda konaného v té části obce, která se chce oddělit,” vysvětlil tajemník městského úřadu Josef Matocha.
Nové obce vzniknou 1. ledna 2013. „Do té doby bude třeba rozdělit majetek, finanční prostředky, závazky, podíly na právnických osobách založených městem a ostatní práva dle § 22 obecního zákona,“ řekl Josef Matocha a doplnil: „V této souvislosti vznikl realizační tým složený z úředníků městského úřadu, externích spolupracovníků a ze zástupce externí právní kanceláře."
Pracovní tým bude připravovat postup dělení movitého i nemovitého majetku, finančních prostředků, pohledávek a závazků.
Zastupitelstvo města bude schvalovat dílčí dohody týkající se například oblasti školství
a rozhodujícím orgánem pro zabezpečení celého procesu bude Rada města Valašské Meziříčí.
Starosta města bude jednat s jednotlivými zmocněnci přípravných výborů, se správcem obce a nově zvolenými starosty. „ Budu usilovat o to, aby komunikace mezi vedením města a nově vzniklými obcemi byla bez problémů a přispěla k uzavření konečných dohod o rozdělení majetku,“ poznamenal starosta města Jiří Částečka.

Nadále pak pokračuje postup akce „Protipovodňová opatření Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné Č. h. p. 4-11-02-002“, kdy bylo zahájeno územní řízení a bude se
dne 31. května 2012 v 09:30 hodin konat veřejné ústní jednání na místě stavby.

Dne 9. 5. 2012 proběhlo první jednání vedení města a zmocněnců přípravných výborů Poličná a Krhová. Byla určena pravidla pro komunikaci. Přípravný výbor deklaroval zájem na řešení situace ohledně projektu Čistá řeka Bečva II, viz. Deklarace přípravných výborů a předložil ji vedení města. O přistoupení nové obce Poličná do Sdružení Mikroregionu Vsetínsko by rozhodovalo vedení nové obce. Dále bude probíhat zpracování podkladů pro dělení majetku.
(doc soubor 42 kB)

Vážení,
máme za sebou velmi emocionálně nabitý víkend, ve kterém jsme my – občané svou volbou rozhodli, jakým směrem se bude Poličná ubírat. Výsledek již stihl proběhnout Poličnou, okolím i médii. Cesta samostatnosti nebude v žádném případě snadná a ani výsledky nebudou hned viditelné. Bude záležet na nás všech, jak se budeme o svou obec starat, rozvíjet spolkový život, jaké zastupitele si zvolíme
a jak následně bude naše obec vypadat…
Významnou a potěšující satisfakcí za prozatímní činnost přípravného výboru byla pro všechny  jeho členy vysoká účast hlasujících. Děkujeme! Jakýkoliv výsledek by byl ten správný, jelikož by byl vyjádřením většiny. A to bylo na tomto referendu přece to nejdůležitější! Projev zájmu a příležitost se vyjádřit nás alespoň na chvíli spojila, tak na to prosím zkusme nezapomínat …

Přípravný výbor

Vyhlášení výsledků hlasování v místním referendu (pdf soubor 1,5MB)


 

Celkový počet oprávněných osob zapsaných v obci ve výpisech ze seznamu oprávněných osob 1419
 
Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky 1015
 
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 1015
Celkový počet platných hlasů 1010
Celkový počet platných hlasů pro odpověď "ANO" 798
Celkový počet platných hlasů pro odpověď "NE" 210
Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku a zdržely se tak hlasování  2

pozvánka


Vážení spoluobčané.
Jak jste určitě zaregistrovali, byl již na našich stránkách umístěn zápis a prezentace z veřejné schůze, která proběhla v pátek 13. 4.  Chtěli bychom Vám poděkovat za účast a příjemnou atmosféru, která poslední předreferendovou schůzi provázela. V průběhu uplynulé doby, od vyhlášení záměru zrušit ZŠ až do dnešního dne, Poličná zaznamenala řadu událostí, o kterých jsme se Vás snažili objektivně informovat, stejně tak jako zpracovávat a podávat veškeré informace k tématu osamotnění. Při této příležitosti patří poděkování panu Malúškovi, za správu webových stránek a všem, kteří umožnili umístění informačních materiálů tak, aby Vám všem byly volně k dispozici (obchody, hospody, čerpací stanice apod.).
Přípravný výbor zjišťoval a zpracovával informace, s plnou zodpovědností a objektivitou se snažil předávat je všem prostřednictvím informačního zpravodaje, webových stránek a veřejných schůzí. Je složený z lidí, kteří zde nestojí proti svým spoluobčanům, ale zastupují pracovní skupinu, která má za úkol především informovat své okolí, jelikož ne vždy jsou všechny informace, které se k nám jako k občanům dostanou, zcela nezkreslující a přesné. Proto není na místě, vnímá-li někdo přípravný výbor jako prostředek prosazování zájmů jednotlivců. Přece jen vše probíhalo ve volném čase jednotlivých členů a na vlastní náklady, bez slibů a horlivého přesvědčování.

Doufáme, že informovanost byla v rámci možností dostatečná. A to natolik, abychom se jako zodpovědní občané, dne 21. dubna 2012, rozhodli, jak bude vypadat budoucnost místní části Poličná. Vyjádřeme svůj názor. Kladný nebo záporný, nyní k tomu bude jedinečná příležitost. Kritizovat, nadávat a být nespokojený je příliš jednoduché a snadné, něco se situací udělat předpokládá notnou dávku trpělivosti a obnáší především hodně práce, času apod., ale zato jsou vidět výsledky.

Na poslední veřejné schůzi byla zodpovězena většina otázek umístěných zde na webových stránkách. Mrzí nás, že především jejich autoři se schůze nezúčastnili. Proto se pro úplnost pokusíme shrnout znovu odpovědi na položené otázky. Současně uvádíme, že přípravný výbor není v žádném případě orgán oprávněný k rozhodování o konkrétních, závazných částkách, ty budou předmětem soutěží a rozhodnutí příštího zastupitelstva v případě osamostatnění:

1. Postará se samostatná obec lépe a účinněji o vybudování poldru v Policích a to včetně jeho profinancování?
Ne, není to ani záležitost Valašského Meziříčí, ani případně samostatné Poličné. Poldr (suchá vodní nádrž) je součástí Územního plánu vyššího územně správního celku, tedy Zlínského kraje, do které je zařazen jako součást protipovodňových opatření. Současně je tento projekt zařazen do dlouhodobého plánu Povodí Moravy. Pokud jde o financování, pak to rozhodně není záležitostí obce Police a už vůbec ne města Valašského Meziříčí, případně osamostatněné Poličné, jedině v případě, že by město Valašské Meziříčí bylo investorem. Jen pro Vaši představu uvádíme, že připravovaný Teplický poldr s inundační kapacitou cca 38 mil m3 vody by měl stát 2,3 mld. Kč. Samozřejmě je výrazně větší, než uvažovaný poldr Police, nicméně lze předpokládat, že i ten bude finančně dosti náročný.

2. Zlepší se a dostatečně profinancují i další plánovaná protipovodňová opatření?
Komplexní řešení protipovodňových opatření představuje složitý proces, který spočívá v kombinaci celé řady opatření – individuální ochrana obcí (známé protipovodňové valy), rozliv vody do krajiny (pole, louky, lužní lesy), suché poldry, případně vodní nádrže. Je nutno je řešit komplexně na celém toku řeky, v souladu s okolními obcemi a městy jak nad, tak i pod Poličnou. Proto v této chvíli není možné dát vyčerpávající odpověď na tuto otázku, která si určitě bude zasluhovat větší pozornost. Pokud by šlo pouze o ochranný val, pak by jeho profinancování neměl být žádný neřešitelný problém.

3. Sníží se daň z nemovitostí?
Ne, daň z nemovitostí se nebude snižovat. Připravený rozpočet ovšem nepočítá ani se zvýšením daně, která by měla zůstat na úrovni roku 2011.

4. Bude hromadná doprava jezdit častěji a levněji?
Projekt města Valašského Meziříčí, který je zaměřen na Optimalizaci MHD vůbec nepočítal s jakoukoliv linkou MHD do Poličné. První krok město spouští od 1.5. – viz http://www.valasskemezirici.cz/doc/36615/.  Řešení dopravní obslužnosti Poličné bude předmětem soutěže, existuje několik variant zajištění  - buďto stávající forma MHD, ale v úvahu přichází také jiné varianty, které by zaručily častější dopravní spojení a rozhodně ne finančně náročnější, než je tomu dosud.

5. Budou dodrženy slíbené nižší poplatky za odvoz komunálního odpadu?
Tyto služby musí být rovněž vysoutěženy. Žádné nižší poplatky za odvoz komunálního odpadu nikdo nesliboval, objektivně PV předložil  to, že na těchto službách lze ušetřit, jako příklad byly uvedeny jiné obce.
 
6. Bude zachována nynější možnost bezplatné likvidace domácích spotřebičů a nábytku při jejich odvozu do sběrného dvora TS?
Ano.

7. Bude více peněz na opravy cest a chodníků?
Ano.

8. Postará se samostatná obec lépe o přestárlé spoluobčany?
Provozovatelem většiny zařízení zabývající se sociální péčí nebo péči o přestárlé občany je Zlínský kraj, případně to jsou neziskové organizace. Místo trvalého pobytu občana nemá vliv na poskytování služeb občanům!

9. Ušetříme na výdajích při zajišťování pořádku a bezpečnosti občanů prostřednictvím uzavření smlouvy s městskou policií?
Ano.

10. Ušetříme skutečně 87% výdajů na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň (viz nástin rozpočtu)?
Ano.

11. Srovnatelná obec Vidče (1296 voličů) má mimo zastupitelstvo a rady obce ještě placeného starostu, místostarostu, administrativní pracovnici a účetní. Nebude problémem všechny tyto budoucí poličenské funkcionáře zaplatit?
Ne. Rozpočet s tím počítá.

12. Kolik dětí navštěvuje základní školu mimo Poličnou?
Tyto údaje nelze zjistit, matrika neposkytuje informace o narozených dětech, nemůže to být dále nijak evidováno, kontrolováno.

13. Existuje nějaký rozbor nebo analýza, proč rodiče z Poličné posílají děti do jiných základních škol?
Ne. Nebo o něm PV neví.

14. Jakým způsobem obec zajistí, aby všichni občané Poličné posílali své děti do poličenské školy?
Nelze žádným způsobem nařídit rodičům, aby posílali své děti do určité školy. Je to jejich svobodné rozhodnutí. My můžeme zaujmout rodiče jen důrazem na kvalitní personální obsazení školy jak ve vedení, tak i v učitelském sboru.

15. S platností od 1.1.2013 se připravuje reforma systému financování regionálního školství, která bude m.j. znamenat další zvýšení finanční zátěže pro zřizovatele škol s malým počtem žáků ve třídách. Bude budoucí zastupitelstvo školu trvale preferovat např. na úkor rozvoje obce, či je připraveno ji zredukovat nebo zrušit v případě, že se stavy dětí nepodaří udržet či navýšit?
Ano. Škola i mateřská školka by měla být pro každou obec prioritou. V opačném případě budou v naší obci jen obtížně zakládat své rodiny mladí lidé, kteří jsou perspektivou a zárukou dalšího rozvoje.

16. Složení přípravného výboru zveřejněné na těchto stránkách již zjevně neplatí. Jaké je tedy vlastně v této chvíli složení přípravného výboru?
Platné složení přípravné výboru je stále uvedeno jak na webových stránkách, tak i v informačním zpravodaji. Stejně tak jsou totožně uvedeny i jména osob, které aktivně s přípravným výborem spolupracují.

K poslední uveřejněné otázce:  Žádný průzkum či statistiku vypovídající o pravděpodobnosti výsledku v rukou nemáme. Víme, že město mělo otázku směřující na téma osamostatnění zahrnutou ve svém nedávném dotazníkovém šetření. Oficiální výsledky ovšem nebyly zveřejněny a ani jiné informace nám nebyly poskytnuty.

Přípravný výbor.

Vážení spoluobčané,
dne 13.4.2012 proběhla poslední veřejná schůze před referendem. O Vašem zájmu o aktuální dění svědčí zcela zaplněná jídelna místní ZŠ. Kompletní program této schůze naleznete v přiloženém souboru (Prezentace Verejna schuze 13.4.2012.pdf). Kromě toho věnujte prosím pozornost následujícím důležitým informacím:
1) 19.4.2012 vyjde v místním periodiku Panorama rozhovor s Ing.Stanislavem Pernickým na téma osamostatnění Poličné.
2)  V souboru "Rozbor SWOT analýzy" naleznete také informace k osobě Ing. Luďka Tesaře, jehož rozhovor "Poličná i Krhová budou chudé obce" byl uveřejněn v dubnovém Zpravodaji VM. Posuďte sami, jak to s tou "chudobou" bude vypadat.
3) V příštím týdnu Vám budou osobně členy přípravného výboru doručeny pozvánky k referendu s uvedením informací k referendu a kontaktních čísel pro zajištění hlasování nemohoucích občanů.
Na čtvrtek 26.4. již starosta města svolává poradu členů Zastupitelstva města VM s programem projednání optimalizace obchodních společností vlastněných městem VM. Jinými slovy, vklad poličenských lesů do ztrátové společnosti vlastněné městem. Je zřejmé, že město hodlá konat rychle a otázka škol bude brzy následovat.

Váš hlas v referendu pro samostatnou Poličnou je poslední možností, jak tento nepříznivý vývoj zvrátit.

S pozdravem
Ing.Štěpán Chmelař

"Vážení spoluobčané,
v přiloženém  souboru "Rozbor SWOT analýzy" naleznete rozbor procesních chyb SWOT analýzy uveřejněné v Mimořádné příloze Valašskomeziříčského zpravodaje číslo 3 (duben 2012).  S pozdravem
(pdf soubor 120kB)
Ing.Štěpán Chmelař"

Zápis ze schůze přípravného výboru ze dne 5. 4. 2012
Přítomni: Nekola, Horáková, Šťastný, Vlček, Ing. Strnadel, Ing. Černoch, Siner, Mgr. Papež, Dopiráková, Ing. Pernický, Ing. Chmelař, Palátová, Staněk

Body jednání:
 • Příprava informačního letáku před veřejnou schůzí a referendem.
 • Příprava programu a obsahu jednání příští veřejné schůze.
 • Další organizace informační kampaně před referendem.

Příští veřejná schůze se uskuteční v pátek 13. 4. 2012
od 18:30 hod. v jídelně ZŠ Poličná.

Vážení spoluobčané,
dne 23.3.2012 proběhla další veřejná schůze, které se i přes krásné počasí a start Valašské rallye zúčastnilo téměř 100 obyvatel Poličné. Děkujeme Vám za projevenou podporu, v přiloženém souboru naleznete obsah jednání této schůze i s termíny dalších setkání. (pdf soubor 2MB)
S pozdravem Ing.Štěpán Chmelař

Zápis ze schůze přípravného výboru ze dne 15. 3. 2012
Přítomni: Místecký, Dorčák, Nekola, Horáková, Šťastný, Vlček, Ing. Strnadel, Ing. Černoch, Siner, Mgr. Papež, Mgr. Rafajová, Dopiráková, Ing. Pernický, Ing. Chmelař, Palátová,  Staněk

Body jednání:
Proběhla diskuze nad informační brožurou.
Schůze pokračovala plánováním veřejné schůze, jejím programem
a zadáním úkolů k přípravě prezentace.

Veřejná schůze se uskuteční v pátek 23. 3. 2012
v 17:00 hod. v jídelně
ZŠ Poličná.
V rámci veřejné schůze bude zájemcům umožněna prohlídka školy.


Oprava v informační brožuře
Vážení spoluobčané.
Přestože jsme se velmi snažili, aby obsah informační brožury, která se Vám v minulých dnech dostala do rukou, byl věcně i formálně bezchybný, vloudily se nám do ní dvě chybičky. Proto bych rád opravil údaj v rekapitulaci celkových předpokládaných výdajů na částku 11.014 tis. Kč, přičemž předpokládaná investiční rezerva je správně 3.223 tis. a dále informaci o možné spolupráci v otázkách bezpečnosti obce případně na základě smlouvy s  Městskou policíí, nikoliv Policií ČR, které je zajištění bezpečnosti občanů uloženo zákonem.

Děkuji za pochopení, Ing.Pernický

Zápis ze schůze přípravného výboru ze dne 1. 3. 2012
Přítomni: Místecký, Dorčák, Nekola, Horáková, Šťastný, Vlček, Ing. Strnadel, Ing. Černoch, Siner, Palátová
Dále: Ing. Pernický, Ing. Chmelař, Staněk

Body jednání:
 • S přípravným výborem začal spolupracovat Ing. Pernický a na této schůzi prezentoval návrh dalšího informačního zpravodaje připraveného ve spolupráci s Místeckým, Sinerem, Palátovou.
 • Schůze pokračovala diskuzí nad obsahem zpravodaje a návrhy doplnění, byla řešena forma a tisk zpravodaje.
 • Byly stanoveny termíny veřejných schůzí na 23. 3. 2012 a 13. 4. 2012
         (v 17:00 hod. v ZŠ Poličná)
 • Pan Místecký nastolil otázku možnosti pojmenování ulic v rámci bezplatné výměny občanských průkazů v případě osamostatnění a návrh na dotazník ohledně služeb, o které by měli občané v budoucnosti zájem a jiné návrhy zlepšující kvalitu obce.
 • Ing. Stanislav Pernický, Ing.  Luděk Černoch, Vladimír Místecký, Jiří Vlček, Pavla Horáková, Josef  Dorčák, Rostislav Šťastný, Ing. Vítězslav Strnadel, Michal Nekola a Jan Siner vyslovili souhlas s případnou kandidaturou do zastupitelstva.

Příští schůze přípravného výboru se uskuteční
dne 15. 3. 1012 v 18:00 hod. v budově bývalého NV.

zapsala Palátová                        zmocněnec  Vladimír MísteckýPodpisová listina na podporu referenda v místní
části  Poličná  města Valašského Meziříčí


Místní referendum se bude konat podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, na území místní části Poličná města Valašského Meziřičí . O vyhlášení místního referenda usiluje přípravný výbor ve složení:
 
 • Místecký Vladimír, 24. 7. 1952, Poličná 304  
 • Papež Jiří, 21. 11. 1953, Poličná 270  
 • Rafajová Alena, 27. 2. 1986, Poličná 188  
 • Dopiráková Stanislava, 9. 10. 1980, Poličná 191  
 • Staněk Jiří, 17. 11. 1969, Poličná 478  
 • Horáková Pavla, 13. 12. 1952, Poličná 105  
 • Strnadel Vítězslav, 10. 5. 1968, Poličná 505  
 • Palátová Martina, 10. 2. 1987, Poličná 313  
 • Šťastný Rostislav, 17. 10. 1948, Poličná 56  
 • Kostelný Jaromír, 30. 4.1964, Poličná 8  
 • Siner Jan, 22. 9. 1977, Poličná 406     .

Zmocněncem přípravného výboru byl zvolen a určen Vladimír Místecký.

Svým podpisem na této listině se připojujete k návrhu na vyhlášení místního referenda, ve kterém by měla být zodpovězena tato otázka:
„Souhlasíte s tím, aby se uskutečnilo referendum k otázce oddělení místní části Poličná   od města Valašského  Meziříčí a vznikla samostatná obec  Poličná?“
UPOZORNĚNÍ: Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh k realizaci konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč.
 

Info k petici:
Dobrý den,
chtěli bychom informovat občany Poličné, že nynější petice bude pojednávat zatím jen o schválení k realizaci referenda. Samotné referendum, které bude pojednávat o odloučení Poličné od Valašského Meziříčí, bude poté později, ale nejdříve se musí schválit, že občané Poličné referendum chtějí. Od 2. 12. 2011 budeme spolu s Vámi sbírat podpisy k realizaci referenda. Poté by chtěl přípravný výbor předat  petici i s podpisy 15. 12. 2011 na schůzi zastupitelstva Valašského Meziříčí, a tím dosáhnout pozastavení usnesení o zrušení ZŠ Poličná. O dalších krocích Vás budeme informovat. Děkujeme.
 

Schůze č.1
                                Zápis ze schůze přípravného výboru
 
Schůze č. 1.    Dne: 25.11.2011      
Členů:  11       Účast: 11    Od 16.00 -18.00     

Na úvod schůze promluvil ředitel školy J. Papež , který nás seznámil ekonomickými položkami ZŠ Poličná. Vysvětlil hospodaření školy. Do 29.11.2011 dodá přehled těchto informací na webové stránky Poličná. Pak byl zvolen a určen zmocněncem přípravného výboru Vladimír Místecký.
Pan L. Místecký uvedl problematiku odloučení  Poličné od Valašského  Meziříčí, uvedl případné následky, o kterých se rozvedla dále diskuze. Pan Místecký s paní Dopirákovou seznámili přípravný výbor o schůzi v Želechovicích, obec která se rovněž odloučila, ale od Zlína. Starosta obce Želechovice vysvětlil průběh a kroky, které jsou nutné k podniknutí, aby odloučení mohlo být úspěšné.
Jako hlavní téma bylo vypracování petice k návrhu referenda pro odloučení části Poličná od města Valašského Meziříčí a hrubý ekonomický návrh fungování budoucí samostatné obce Poličná, který bude sloužit jako informace pro občany. Na hrubém ekonomickém přehledu bude pracovat pan L. Černoch. Na sepsání petice se bude podílet pan Místecký a slečna Rafajová. Dále hlavním cílem je informovat občany, že nynější petice, která bude sestavena a její schválení přípravným výborem dne 2.11.2011, bude pojednávat zatím jen o schválení realizace referenda. Přípravný výbor by chtěl petici i s podpisy předat 15.11.2011 na schůzi zastupitelstva Valašského Meziříčí a tím dosáhnout pozastavení usnesení o zrušení ZŠ Poličná.
Slečna A. Rafajová napíše pár vět, které občany části Poličné bude informovat o důvodu a nutnosti již zmiňované petice a její účinnosti, pan Místecký se postará o vystavení těchto informací na informační tabuli v Poličné.
Závěrem byly zopakovány a rozdány úkoly.