Obsah

Sazebník místních poplatků

OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY K ÚHRADĚ.
 Poplatek za nakládání s komunálním odpadem

  • řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Poličná č. OZV č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, OZV č. 5/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Poličná
  • Sazba poplatku 490,- Kč/rok
  • Splatnost poplatku: do 30. 6. příslušného roku
  • Bezhotovostní platba: platbu můžete zaslat na č. ú.: 3223749389/0800
do poznámky pro příjemce je nutné uvést č. p. domu, příjmení a jméno osoby,   za kterou je poplatek hrazen, např. XXX Novák Petr, Nováková Jana, Novák Jan
  • Hotovostní platba: Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01, v úředních hodinách

Poplatek za psa
  • Řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Poličná č. 4/2019 o místních poplatcích ze psů
  • Sazba poplatku dle vyhlášky
  • Poplatník vyplní formulář (je k dispozici na úřadě nebo v sekci Obecní úřad / Formuláře ke stažení) a obdrží evidenční známku psa
  • Splatnost poplatku: do 30. 6. příslušného roku
 

Daň z nemovitosti
Platbu daně z nemovitosti vyřizujte:
Sazbu, splatnost a platbu daně z nemovitosti vyřizujte: Finanční úřad Valašské Meziříčí (Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí), tak jako v předcházejícím roce.
 
CENÍK VYBRANÝCH SPRÁVNÍCH POPLATKŮ, CENÍK MÍSTNÍCH POPLATKŮ