Obsah

Místostarosta obce


Zodpovědnosti a pravomoce mistostarosty obce:

 1. Zastupuje starostu v plném rozsahu jeho pravomocí v době jeho nepřítomnosti a rovněž v případech, vyplývajících z ust. § 103 odst. 6 zákona o obcích. Místostarosta plní rovněž další úkoly, stanovené mu radou nebo zastupitelstvem.                                           
 2. Místostarosta spolu se starostou podepisuje usnesení rady a zastupitelstva, zápisy z jednání rady, vnitřní předpisy obce a některé další předpisy, vytvořené orgány obce.  
 3. Místostarosta se podílí na sestavování programu pro zasedání zastupitelstva a schůze rady a na přípravě a zajišťování podkladů pro jednotlivé body těchto jednání a jejich objasnění, a to v součinnosti s ostatními zaměstnanci, s příslušnými členy zastupitelstva nebo rady, popř. i s dalšími orgány zastupitelstva a rady (tzn. s výbory a komisemi).                                                                                                                                                
 4. Místostarostovi vykonává a je odpovědný za tyto činnosti obce, resp. obecního úřadu:
  1. zpracování rozpočtu obce, zpracování změn rozpočtu a kontrola plnění rozpočtu, podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy na uvedené činnosti se podílí se starostou obce a účetní obce
  2. zpracování žádostí o veřejné finanční výpomoci a příspěvky (dotace aj.) pro potřeby obce a jejich příspěvkových organizací,
  3. rozvojové, dotační a územně plánovací aktivity obce,
  4. publicita činnosti obce,
  5. informační technologie,
  6. podpora občanských sdružení, zájmových spolků i jednotlivců působících v obci,
  7. činnosti ve vztahu k příspěvkovým organizacím obce a organizačním složkám obce.