Obsah

Starosta obce


Zodpovědnosti a pravomoce starosty obce:

 1. Starosta zastupuje obec navenek a stojí v čele obecního úřadu. Starosta dále plní úkoly uložené mu zastupitelstvem a radou obce.                                                                          
 2. Podle zákona o obcích starosta zejména:
  1. odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
  2. plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů,
  3. odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
  4. zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obci,
  5. rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
  6. svolává a zpravidla řídí zasedání rady a zastupitelstva obce, spolu s místostarostou sestavuje program těchto jednání a zajišťuje příslušné podklady,
  7. podepisuje spolu s místostarostou usnesení rady a zastupitelstva, zápisy z jednání rady, vnitřní předpisy obce a další předpisy, vytvořené orgány obce,
  8. může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
  9. plní další úkoly stanovené zákonem o obcích.

 

 1. Starosta rovněž plní úkoly, vyplývající ze zvláštních zákonů, a to zejména:
  1. provádí, organizuje a zabezpečuje vnitřní kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů,
  2. plní funkci zadavatele veřejné zakázky v rozsahu dle zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
  3. poskytuje informace v rozsahu své působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně rozhoduje o jejich neposkytnutí,
  4. koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádných událostí podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů,  
  5. plní další úkoly vyplývající ze zvláštních zákonů, výše nespecifikované.

 

 1. Starostovi dále přísluší odpovědnost za tyto oblasti činnosti obce, resp. obecního úřadu:
  1. vnější a vnitřní kontrolní činnost,
  2. organizační a vnitřní záležitosti,
  3. rozvojové, dotační a územně plánovací aktivity obce,
  4. občanské záležitosti, sociální péče, zdravotnictví a školství,
  5. provozní záležitosti,
  6. zpracování rozpočtu obce, zpracování změn rozpočtu a kontrola plnění rozpočtu, podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy na uvedené činnosti se podílí s místostarostou obce a účetní obce
  7. plnění úkolů v oblasti samostatné působnosti obce,
  8. výkon přenesené působnosti na úseku silničního správního úřadu a na úseku životního prostředí (kácení dřevin, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství).