Obsah

Účetní


Zodpovědnosti a pracovní náplň:

 1. Zaměstnanec, zařazený do obecního úřadu na pracovní pozici „účetní“, zabezpečuje zejména:
  1. vedení kompletního podvojného účetnictví, včetně zákonem daných uzávěrek,
  2. spolupodílí se na zpracování rozpočtu obce, na zpracování změn rozpočtu a na kontrole plnění rozpočtu, podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
  3. zpracování daňové agendy podle aktuálních daňových zákonů,
  4. vyúčtování všech přijatých dotací či grantů,
  5. zaúčtování mezd, včetně zákonných odvodů,
  6. vedení personální agendy pro zaměstnance,
  7. zpracování vydaných a došlých faktur, jejich kompletní evidenci,
  8. kompletní zpracování pokladny,
  9. kompletní vedení a zaúčtování bankovní agendy,
  10. kompletní evidenci objednávek,
  11. přípravu a zpracování podkladů pro zasedání zastupitelstva obce v rozsahu své činnosti,
  12. zpracování veřejných finančních výpomocí a příspěvků (dotací atd.) poskytnutých místním občanským sdružením, zájmovým spolkům či jednotlivcům, a jejich následné vyúčtování,
  13. zajišťování vymáhání nedoplatků, penále a pokut,
  14. evidenci majetku obce,
  15. zástup za ostatní zaměstnance v rozsahu určeném starostou,
  16. součinnost s  ostatními zaměstnanci, orgány obce a orgány zastupitelstva a rady v rozsahu své činnosti.                                                                                                          
 2. Zaměstnanec podepisuje písemnosti, vzniklé výkonem jeho činnosti, v rozsahu zmocnění uděleného starostou.                                                                                                    
 3. Zaměstnanec eviduje a ukládá písemnosti, vzniklé výkonem jeho činnosti, v souladu se spisovým a skartačním řádem, popř. v souladu s jinými předpisy obce.