Obsah

Novela vodního zákona

Typ: ostatní
Upozorňujeme všechny vlastníky bezodtokových jímek - žump, že od 1.ledna 2019 vejde v platnost novela vodního zákona č.113/2018Sb.
Více informací naleznete v příloze.

Podle ustanovení vodního zákona platí, že kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let.

Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny. Podle novely bude povinností vlastníka jímky (žumpy) předložit doklady o odvozu odpadních vod až od roku 2021.

Pro lokality, ve kterých není kanalizační síť doposud vybudována a odpadní vody z nemovitostí jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (žumpy), existuje možnost svozu odpadních vod, která již byla zřízena v minulosti, v rámci akce „Čistá řeka Bečva II – svoz odpadních vod“. Tuto službu zajišťuje pro správní obvod obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. Po uzavření smlouvy je možné ihned provést objednávku svozu odpadních vod, který bude následně realizován nejpozději do 14 dnů od provedení objednávky (zákaznické centrum).

Producent odpadních vod, tedy vlastník nemovitosti, v případě podezření na možné znečištění a následné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, musí předložit na výzvu vodoprávního úřadu příslušný doklad o vyvezení. Za nedodržení povinností stanovených ve vodním zákoně se vystavuje vlastník jímky případné pokutě.

Bezodtoková jímka (žumpa) se podle ustanovení vodního zákona nepovažuje za vodní dílo. Je to stavba, jejíž povolení a případná kontrola z hlediska technického stavu (funkčnost, vodotěsnost) spadá do kompetence stavebního úřadu.

 


Vytvořeno: 13. 12. 2018
Poslední aktualizace: 20. 12. 2018 07:48
Autor: