Obsah

Základní škola

Základní škola, Poličná 276, příspěvková organizace, tel: 731 510 735, web: www.zs-policna.cz

Charakteristika školy

Základní škola má devět tříd, součástí základní školy je mateřská škola, která má dvě oddělení. Cílem základní školy je všestranný rozvoj žáka jako jedinečné mladé osobnosti, aby byla co nejlépe připravena pro další život a dokázala se po ukončení povinné školní docházky dobře orientovat v nových životních situacích. To se stalo hlavní náplní nově vytvořeného Školního vzdělávacího programu - OTEVŘENÁ ŠKOLA. Podle tohoto programu začala škola vyučovat od 1. září 2007.
Základní myšlenkou Školního vzdělávacího programu je otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti.
Škola se v něm zaměřuje na zvýšení jazykové gramotnosti. Prostřednictvím učitelů ZŠ v Poličné je dětem v přípravném ročníku mateřské školy bezplatně nabízena výuka anglického jazyka zábavnou formou – „Angličtina hrou“. Na tuto výuku navazují bezplatné hodiny anglického jazyka v 1. a 2. ročníku základní školy - tzv. „Anglická přípravka „. Tyto aktivity usnadňují žákům vstup do povinné výuky angličtiny od třetího ročníku základní školy. Dále se škola zaměřuje na zvýšení gramotnosti výpočetní a komunikační techniky - zavedení výuky výpočetní techniky od třetího ročníku a možností žáků využívat počítačovou učebnu v mimovyučovací době. Škola klade důraz na ekologickou výchovu v rámci regionu Valašsko. Specifikou této školy bude vybudování „arboreta“ základních dřevin endemických druhů Valašska, areál bude využíván jako odborná učebna v přírodě a k relaxaci dětí v době vyučování i mimo ni. Arboretum chce škola využívat při spolupráci s ochránci přírody a možnost jeho využití nabídne škola Domečku i jiným subjektům. Možnost jeho využití nabídne škola i jiným subjektům. Arboretum se stává součásti „Otevřeného hřiště veřejnosti”.
Dětem se specifickými poruchami učení umožňuje škola a její nový program integraci do běžných tříd. Žáci zde pracují podle individuálních plánů s přihlédnutím k jejich potřebám. Asistent pedagoga usnadňuje práci žákům zdravotně znevýhodněným, kteří vyžadují individuální přístup po celou dobu výuky. Kladem se stává nižší počet žáků ve třídách.
Škola nabízí množství školních aktivit / školy v přírodě, lyžařské kurzy, exkurze, výlety, projekty, pracovní dílny /. V době mimo vyučování si mohou děti vybrat z bohaté nabídky zájmových kroužků / keramický, výtvarný, počítače, dramatický, dopravní, sportovní, angličtina, zdravotní,… /.
Mezi tradiční akce školy patří Vítání prvňáčků, Sportovní den, Vánoční a Velikonoční dílny, Vánoční jarmark, Karneval, Den dětí, Rozloučení s žáky deváté třídy. Na organizaci se podílí nejenom škola, ale především výbor Rady rodičů a místní složky / Svaz žen, Hasiči /. Škola klade důraz na spolupráci s rodiči, úzce spolupracuje s Radou rodičů i se s Školskou radou.
Ve škole pracuje žákovský parlament, který se podílí na utváření školního prostředí a organizuje akce pro spolužáky.
Škola je zapojena do celostátních projektů podporujících zdraví a sporty: Zdravé zuby, Mc Donald cup, Peer program. Mnohaletá spolupráce s charitativní organizaci Adra probíhá formou sbírek, přednášek a především „Adopcí na dálku - dvou chlapců“.
Základní škola v Poličné si dává za cíl stát se komunitní školou pod názvem „OTEVŘENÁ ŠKOLA“. Chce být kulturním, sportovním a vzdělávacím centrem v místní části Poličná a otevřít se aktivitám veřejnosti nad rámec běžného provozu školy.
Objekt školy je v současnosti tvořen 3 budovami. Hlavní stará budova byla dána do provozu 27.8.1950 a v současnosti je propojena spojovací chodbou s nově přistaveným pavilonem národní školy, který byl dán do užívání 1. září 1982. Dále je Základní škola v Poličné propojena chodbou s nově postavenou mateřskou školou, která byla dána do užívání 12.9.1994.
Zřizovatelem Základní školy v Poličné je město Valašské Meziříčí. Od 1. ledna 1994 získala Základní škola v Poličné právní subjektivitu. K datu 1. 7. 2001 byla základní škola v Poličné řádně zapsána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do Sítě škol.
Základní škola ve Valašském Meziříčí, Poličné 276 je školou devíti třídní. Každý postupný ročník tvoří jedna třída. Součástí Základní školy v Poličné je školní družina s kapacitou 30 dětí. Dále školní jídelna s kapacitou 300 obědů. Od 1. 7. 2001 je součástí Základní školy v Poličné i místní mateřská škola. Ve školním roce 2009-2010 navštěvuje Základní školu v Poličné 134 žáků a 46 žáků navštěvuje Mateřskou školu v Poličné.

Text převzat bez jakýchkoliv úprav z www.zs-policna.cz.